DGH
Sluis

Democraten Gemeente Heumen

Lokaal Sterk

Meer weten

Social Media

Ook wij zijn actief op Social Media. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en volg ons op Facebook.

 

 

fb-art

Fractievergaderingen

Hieronder vindt u een overzicht van de openbare fractievergaderingen van DGH. De vergaderingen beginnen om 20:00 en worden gehouden in het Gemeentehuis.

Ma. 17 februari 2020
Dins. 17 maart 2020 Let op: datum veranderd!
Ma. 20 april 2020
Ma. 25 mei 2020
Ma. 22 juni 2020

Onderstaande data volgen later!

Ma. ? september 2020
Ma. ? oktober 2020
Ma. ? november 2020
Ma. ? december 2020

Versterken sociale samenhang

Vergroten leefbaarheid dorpen en wijken

Bevorderen duurzaamheid

Bestuur dicht bij de mensen

De laatste Facebook updates

Motie DGH aangaande de uitrol van 5G in onze gemeente

In Nederland wordt momenteel gewerkt aan aanpassing van de Telecommunicatiewet o.a. ten behoeve van het uitrollen van het zogenoemde 5G-Netwerk in heel Nederland; Dit voortvloeiende uit Europese regelgeving. In het wetsvoorstel staat dat gemeenten en andere overheidsinstanties verplicht worden “in te stemmen met redelijke verzoeken” voor het plaatsen van antennes van aanbieders van openbare telecommunicatiediensten;

De voorgenomen aanpassing van de Telecommunicatiewet leidt tot een zeer dicht netwerk van antennes om 5G mogelijk te maken; Op elke 100-150 meter zal er in bewoond gebied een antenne worden geplaatst. In het geval van meerdere providers zullen er meerdere 5G netwerken naast elkaar worden aangelegd, wat zal leiden tot een nog kortere afstand tussen de antennes. In Nederland hebben tot heden 3 providers aangegeven een dergelijk netwerk aan te willen leggen;

Meer dan 100 wetenschappers en artsen uit 36 landen schreven een brandbrief aan de Europese Unie. Zij menen dat de uitrol van 5G zal leiden tot een ‘enorme toename’ van onvrijwillige blootstelling aan elektromagnetische straling . “5G zal de blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMF) aanzienlijk verhogen bovenop de reeds bestaande 2G, 3G, 4G, WiFi enz. RF-EMF is bewezen schadelijk voor mens en milieu”, schrijven zij. In een aantal landen o.a. in Zwitserland en Italië is de uitrol van 5G 'on hold' gezet, totdat er meer onderzoek gedaan is naar de schadelijke effecten ervan.

Aangezien er in de maatschappij veel zorgen bestaan over de mogelijke negatieve gezondheidseffecten en Nederland momenteel een zeer ruimhartig beleid hanteert
qua blootstellingslimieten aan elektromagnetische straling, vindt DGH het belangrijk vinger aan de pols te houden. Wij verzoeken het college daarom om:

• Voorafgaand aan de uitrol van een 5G netwerk in de gemeente op een aantal plaatsen een zogenaamde 'nulmeting' naar de mate van elektromagnetische straling te houden en, na de uitrol van 5G opnieuw te meten, opdat er een beoordeling kan worden gemaakt van het verschil in elektromagnetische straling;

• in het beleid aandacht te besteden aan plaatsen waar kwetsbare mensen zich ophouden zoals scholen, zorginstellingen en ouderencentra en deze waar mogelijk te ontzien bij de invoering van een dergelijk netwerk, dit door een afdoende afstand van 5G antennes tot dergelijke instellingen in acht te nemen. ... See MoreSee Less

View on Facebook

DGH wijt bestuurlijke crisis aan vooruitschuiven van keuzen

Voor Democraten Gemeente Heumen (DGH) is het duidelijk: de crisis in het college van B&W komt niet uit de lucht vallen. Binnen de coalitie van de landelijke partijen VVD, CDA, GroenLinks en D66 heerste al langer onenigheid. Dat mondde op 20 februari uit in het terugtreden van het CDA uit de coalitie, naar aanleiding van een door PvdA (oppositie) met GroenLinks (Coalitiepartij) opgesteld amendement over het Lierdal. Welke op haar beurt weer leidde tot een persoonlijk drama voor GroenLinks wethouder Leo Bosland.

Reeds bij het opstellen van het coalitie-akkoord, direct na de gemeenteraadsverkiezingen werden belangrijke keuzen volledig uit de weg gegaan. Vooruit geschoven. Terwijl het normaal is om juist dan afspraken te maken met geven en nemen. Het zeer globale coalitie-akkoord bood permanent aanleiding tot verschillen van mening bij de uitwerking van concrete dossiers. Denk aan de plaatsing van windmolens of hoe om te gaan met het Lierdal. Dat laatste dossier is de druppel gebleken: partijen kunnen niet met elkaar door één deur. De euforie bij de landelijke partijen in april 2018 om gezamenlijk te regeren met een vrijwel leeg coalitie-akkoord is verworden tot een schaamtevolle vertoning in de raad van februari. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Standpunt van landelijke partijen over Lierdal volgens DGH een wassen neus

De landelijke politieke partijen PvdA, GroenLinks, D66 en VVD houden de inwoners, en met name de leden van Bos een Kuil een fopspeen voor: zij stemden voor een amendement dat aangeeft: het Lierdal niet bebouwen. Daarmee suggererend dat het Lierdal op zijn minst voor lange tijd niet met woningen zal worden bebouwd. Een wassen neus, volgens Democraten Gemeente Heumen (DGH). Want op vragen over de duur van die belofte kwam al gauw de aap uit de mouw: alles wordt bij gemeenteraadsverkiezingen weer vloeibaar. En dat is over 2 jaar! DGH vindt die stellingname dus niet transparant en in zekere zin misleidend.

DGH gaf aan dat de raad op korte termijn al een Omgevingsplan voor de gemeente moet maken (de nieuwe Omgevingswet) en bovendien loopt de Structuurvisie Lierdal eind 2024 af.

DGH wil geen grootschalige woningbouw in het Lierdal, maar acht het acceptabel dat in het Lierdal relatief kleinschalige woningbouw mogelijk moet zijn, of althans niet op voorhand wordt uitgesloten. Een sportpark ziet DGH in het belang van de natuur en aanwonenden niet zitten. DGH neemt dus een tussenpositie in tussen aan de ene kant het CDA (die bouwen niet uitsluiten, bijv. aan de rechterflank of het Lierdal zien als mogelijke nieuwe locatie voor Juliana) en aan de andere kant D66, GroenLinks, VVD en PvdA die woningen uitsluiten – terwijl zij tegelijkertijd wel pleiten voor grootschalige woningbouw zonder duidelijke locaties anders dan de moeizaam haalbare Kanaalzone (betonfabriek en Juliana verplaatsen)! ... See MoreSee Less

View on Facebook

DGH kiest als enige partij voor bouwen voor lokale woningbehoefte

Alle vijf landelijke partijen in de gemeenteraad van Heumen kiezen voor grootschalig bouwen (1.000 woningen), namelijk om te voldoen aan het tekort aan woningen in de regio Nijmegen. Het gaat om niet minder dan 500 tot 1.000 woningen (!) bovenop de ruim 300 woningen die extra gebouwd gaan worden om in de lokale behoefte te voorzien. Dit is des te opmerkelijker omdat die partijen een week eerder nog met overgave aangaven niet op voorhand te willen kiezen voor grootschalig bouwen. Zij volgden het standpunt van DGH om toch vooral eerst te kijken naar de haalbaarheid en vooral ook naar de gevolgen van een dergelijke, grote aanwas van woningen. DGH bleef alleen over met zijn standpunt om pas een keus te maken voor grootschalig bouwen voor de regio als is uitgezocht of met name de Kanaalzone (betonfabriek + Juliana-sportpark) wel bebouwd kán worden gelet op geld, Rijksweg, beschikbaarheid andere locatie voor Juliana’31. Dus eerst de voors en tegens weten alvorens een beslissing te nemen. De overige partijen wensten nú die keus al te maken en pas nadien (!) uit te zoeken wat haalbaar is. Daarmee vergooien die partijen volgens Democraten Gemeente Heumen ook de mogelijkheid om met de provincie te onderhandelen over het verkeer door Malden, in ruil voor een bijdrage aan het opheffen van de regionale woningnood. ... See MoreSee Less

View on Facebook

top
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.