Bedankt! > Publiciteit
 
 
 
 
 

Publiciteit


Persbericht Democraten Gemeente Heumen
24 maart 2014

Na de gemeenteraadsverkiezingen hebben twee verkennende informatierondes tussen alle vier Heumense politieke partijen plaatsgevonden. Eindresultaat was dat Democraten Gemeente Heumen (DGH, 7 zetels) en PvdA/GL (5 zetels) besloten de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een coalitie, die bestaat uit DGH en PvdA/GL.
Bij de eerste gespreksronde met de informateur heeft de delegatie van DGH aangekoerst op het formeren van een brede coalitie bestaande uit DGH, PvdA/GL en het CDA (3 zetels). Dit op basis van de verkiezingsuitslag van 19 maart, waarbij de drie partijen gezamenlijk zouden kunnen steunen op een breed draagvlak in de raad. Dit brede draagvlak wordt door DGH van groot belang geacht gelet op de forse bestuurlijke uitdagingen in de komende vier jaar. Voor DGH is betrokkenheid van de PvdA/GL van belang omdat het bijna dertig procent van de kiezers vertegenwoordigt en er kansrijke overeenkomsten in de beide verkiezingsprogramma’s zijn. Het CDA wordt door DGH als partner gewenst vanwege de wensen vanuit de achterban, in het bijzonder de dorpskernen.
Al tijdens die eerste gespreksronde werd duidelijk dat  het CDA hechtte aan de afspraak om alleen samen met de VVD in een coalitie zitting te willen nemen. De bereidheid ontbrak om mee te gaan in het DGH- voorstel. Maandagavond, bij de tweede informatieronde, bleek dat het CDA volhardde in zijn eerder ingenomen standpunt. Democraten Gemeente Heumen betreurt dit ten zeerste.  Het gevolg hiervan is dat DGH nu de mogelijkheid van een coalitie DGH en PvdA/GL verder gaat onderzoeken.

Persbericht 11 februari 2014
Natuurlijk DGH.

Onder het motto “Natuurlijk DGH”  nodigt Democraten Gemeente Heumen de inwoners van onze gemeente uit om de natuur in te gaan, bij gelegenheid van de aftrap van de verkiezingscampagne (zaterdag 22 februari). De keuze bestaat daarbij uit een natuurwandeling door de Overasseltse vennen of een fietstocht door Malden/Heumensoord. Doel van deze uitstapjes is onderlinge kennismaking en eventueel bespreking van actuele politieke onderwerpen.

* De Vennen-wandeling duurt ca. 1 uur en na afloop wordt u getrakteerd op een beker warme chocolademelk of koffie. De start is om 10.00 uur bij restaurant St. Walrick. De wandeling zal worden begeleid door enkele ervaren wandelaars en kenners van het gebied.

* De fietstocht (Malden), vertrek 10.00 uur bij zorgcentrum Malderburch, gaat langs enkele politiek-actuele locaties en voert terug via Heumensoord naar Malderburch. Daar staat koffie en gebak klaar.

Deelname is gratis. Aanmelden vooraf is niet noodzakelijk.

Persbericht 10 januari 2014
Democraten Gemeente Heumen stelt kieslijst vast.
Op een druk bezochte ledenvergadering hebben de leden van Democraten gemeente Heumen (DGH) de kieslijst voor de komende verkiezing van de gemeenteraad vastgesteld. De personen op de lijst zijn doorgaans betrokken bij verenigingen of maatschappelijke organisaties in Heumen, Overasselt, Malden of Nederasselt. Een derde van de namen op de kieslijst is vrouw, zoals ook lijsttrekker en huidig wethouder Ellen de Swart die al eerder werd verkozen voor plek 1.  De lijst bevat ook leden van de politieke partij Samen Verder die in DGH opgaat per maart 2014. Laatste op de lijst – lijstduwer – is Mieke de Graaff-Ter Horst die geen kandidaat voor een raadszetel is.
De eerste 10 kandidaten op de kieslijst zijn:  1  Ellen de Swart (O)  2  Herman Katteler (M)  3  Rieks Dikkers (M)  4  Leo Jansen (M)  5  Theo Noy (H)  6  Sijbrand Gerritsen (M)  7 Elien Kremers (O)  8 Dorothe v Gorp-Zwiers (O)  9  Ilona Wijnakker-Kuhnen (H)  10 Jacques Lelieveld (M).
De gemeenteraadsverkiezingen zijn 19 maart. De politieke partijen in de gemeente Heumen starten hun campagne gezamenlijk op 22 februari.

Persbericht 26 november 2013
Ellen de Swart lijsttrekker voor Democraten Gemeente Heumen
De leden van de de lokale politieke partij Democraten Gemeente Heumen hebben Ellen de Swart gekozen tot lijstrekker voor de verkiezingen  van de nieuwe gemeenteraad. Die verkiezingen gaan plaatsvinden in maart 2014. Ellen de Swart is momenteel wethouder Welzijn, Zorg, Onderwijs en Sport in het Heumense college van B&W. Voordien was zij raadslid voor Democraten Gemeente Heumen. De leden van de partij kozen haar unaniem.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen zal in de gemeente Heumen sprake zijn van één lokale politieke partij. Democraten Gemeente Heumen (DGH) en  Samen Verder, die nu nog als afzonderlijke partijen in de Heumense raad vertegenwoordigd zijn,  hebben eerder dit jaar besloten de handen ineen te slaan. Het gaat niet om een lijstverbinding, maar een samenvoeging van twee lokale partijen tot één politieke partij. In de huidige raad bezetten zij 6 van de 17 raadszetels. Over de kieslijst met kandidaten voor de nieuwe raad wordt in december besloten. Wel is reeds duidelijk dat Mieke de Graaff-Ter Horst, nu fractievoorzitter, haar meerjarige actieve politieke loopbaan zal beëindigen. Rieks Dikkers, fractievoorzitter van het in DGH opgaande Samen Verder, en Herman Katteler, plv fractievoorzitter van DGH, zijn kandidaat voor verkiesbare plaatsen.
Het samengaan van beide partijen betekent voor burgers meer duidelijkheid: één onafhankelijke lokale partij die zich laat inspireren door plaatselijke belangen en wensen. De partij is ontstaan uit de gemeenschap zelf en zet zich o.a. n voor een duurzame ontwikkeling en versterking van de kernen en het gevarieerde buitengebied.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aan de Redactie van De Gelderlander

betreft: reactie op artikel van 03-10-2013 “Ski-berg gestript voor Landgoed”.

Overasselt, 4 oktober 2013.

Geachte Redactie,

Met verbazing heb ik kennisgenomen van het artikel “Ski-berg gestript voor Landgoed” in uw editie van donderdag 3 oktober 2013.
In het Lierdal wil men een landgoed realiseren van 15 ha. met daarop een woonvoorziening voor maar liefst 8 gezinnen, dus een kleine woonwijk. De gemeente Mook & Middelaar is bereid daar toestemming voor te geven omdat het anders voor de initiatiefnemers financieel niet haalbaar blijkt te zijn

Hoeveel strenger is dan de gemeenteraad van Heumen die voor het ontwikkelen van een landgoed strikte regels heeft vastgesteld. Men moet minimaal 10 ha. agrarische grond omzetten in natuur en deze natuur tot in lengte van jaren goed beheren. Men moet daarbij 90% van het gebied voor het publiek openstellen. In ruil daarvoor mag men één woongebouw neerzetten, variërend van 1500 m3 tot 3500 m3, afhankelijk van de locatie, voor maximaal 3 huishoudens.

In 2009 is voor het Lierdal door de gemeenten Heumen en Mook & Middelaar, na een lange en intensieve voorbereiding door beide gemeenten, een gezamenlijke Structuurvisie vastgesteld. Hierin is nadrukkelijk vastgelegd dat natuurontwikkeling voorop moet staan en dat bebouwing slechts mondjesmaat is toegestaan en dan ook nog financieel moet bijdragen aan deze natuurontwikkeling.

De gemeenten Heumen en Mook & Middelaar hebben onlangs de intentie uitgesproken om, als goede buren, steeds nauwer te gaan samenwerken. Maar, hoe serieus is dit voornemen van het Mookse gemeentebestuur?
Als het beleid t.a.v. landgoederen al zo afwijkt van dat van de buren, als men bovendien de eigen voorwaarden oprekt om de kas van de initiatiefnemers te spekken en daarbij de gezamenlijke Structuurvisie met voeten treedt, dan geeft dat geen signaal van toenadering, maar eerder een teken van onverschilligheid ten opzichte van de samenwerkingspartner.

Mieke de Graaff-Ter Horst,

fractievoorzitter van Democraten Gemeente Heumen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Malden, 18 september 2013,

Ik verzoek u als redactie van Regiodiek de volgende open brief te plaatsen.
Afsluiting Heumensoord voor fietsers dubieus
afsluiting van Heumensoord voor fietsers door Natuurmonumenten.
Sinds enkele maanden staan rond het Heumensoord bij alle toegangen opvallend gele borden van Natuurmonumenten. Of het nu gaat om grote of heel smalle paden. Deze borden waarschuwen dat fietsers geacht worden op de aangegeven fietspaden te rijden. Omdat in Heumensoord vrijwel geen aangegeven fietspaden zijn betekent dit dat er voor welwillende fietsers bijna geen fietsmogelijkheden meer zijn. Het gaat hier om een groot gebied dat direct grenst aan de stad Nijmegen en aan Malden. De door Natuurmonumenten uitgevaardigde bepaling betekent een forse inperking van de recreatieve mogelijkheden voor inwoners in vergelijking met de laatste tientallen jaren. Het per fiets uitlaten van een aangelijnde hond is vanaf nu tegen de regels. Met onbekommerd op je gemak per fiets dolen in het bos riskeer je een bon. Goedwillende mountainbikers kunnen al zeker uitzien naar forse bekeuringen. In de winter is het te voet maken van een ommetje in het bos na zessen of het uitlaten van de hond ook uit den boze. In wiens belang is deze overtrokken maatregel? Recreatie dicht bij huis wordt op royale schaal formeel aan banden gelegd. En niet door een overheidsinstantie.
Natuurmonumenten voert na de verkoop van Heumensoord door de gemeente Nijmegen aan drinkwaterbedrijf Vitens het beheer over het gebied. De royale schaal waarop Natuurmonumenten de verbodsborden heeft geplaatst laten weinig misverstand over de intentie van de beheerder: nu of in de nabije toekomst zal handhavend worden opgetreden, zoals de Vereniging Natuurmonumenten ook elders doet. Ik vraag aan zowel Vitens als aan Natuurmonumenten om herziening van het ingevoerde beleid. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat onschuldige vormen van verblijf in het bos onmogelijk worden gemaakt ook al was dat tientallen jaren misschien formeel ook niet toegestaan maar toch zeker gedoogd en paste dat in het recreatiebeleid - . Weliswaar kan een eigenaar eigen bepalingen stellen, maar het is de vraag of Vitens deze verboden heeft beoogd en of er voor dit bedrijf een belang mee gemoeid is. Ook een beheerder kan regels opstellen, maar het gaat burgers (te) ver om  een productiebos een natuurbos-beheer opleggen. Dat vergroot niet het begrip voor natuurbeheer. Laten we hopen op een maatschapelijk verantwoord ondernemen, rekening houdend met de natuur maar zo dicht bij de woonomgeving zeer ook met de recreërende mens. De gemeente Heumen is formeel geen partij in deze zaak. Hopelijk vindt zij wel een weg om in goed overleg met Vitens en Natuurmonumenten gezamenlijk de belangen van eigenaar, beheerder én burger op elkaar af te stemmen.

Herman Katteler
Democraten Gemeente Heumen