DGH
Sluis

Democraten Gemeente Heumen

Lokaal Sterk

Meer weten

Social Media

Wij zijn actief op Social Media. Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en volg ons op Facebook, óók zichtbaar onderaan op deze pagina!

 

 

fb-art

Fractievergaderingen

Hieronder vindt u een overzicht van de openbare fractievergaderingen van DGH. De vergaderingen beginnen om 20:00 uur en worden gehouden in het Gemeentehuis. In verband met het coronavirus kunnen er maar een beperkt aantal deelnemers toegelaten worden. Wilt u de vergadering bijwonen? Stuur dan een mail voor meer info en aanmelden naar: secretariaat@dgh-heumen.nl

Onderstaande data voor de tweede helft van 2020.

Ma. 21 september 2020
Ma. 26 oktober 2020
Ma. 23 november 2020
Ma. 14 december 2020

Versterken sociale samenhang

Vergroten leefbaarheid dorpen en wijken

Bevorderen duurzaamheid

Bestuur dicht bij de mensen

De laatste Facebook updates

DGH Motie aangaande 5G door alle andere partijen verworpen

Vanavond hebben alle andere Heumense raadspartijen de motie van DGH verworpen, waarin DGH vraagt om vóór de uitrol van het 5G netwerk (of waarschijnlijk meerdere 5G netwerken), een nulmeting te doen van het huidige niveau van Electro Magnetische Straling (EMS), veroorzaak door alle voorgangers van 5G (welke allemaal nog actief zijn). Dir is natuurlijk erg teleurstellend. Excuses voor de long read!

<Inhoud motie>

In deze motie verzoeken wij het college om 2 zaken: 1. om een nulmeting te doen naar de huidige EMS straling in de gemeente, dit op een aantal plaatsen en 2. om voorlopig geen 5G antennes te plaatsen in de nabijheid van kinderen, ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid.

<Toelichting op het moment van indiening>

DGH bracht vanavond deze motie in stemming, omdat afgelopen week de rechter groen licht gaf voor de uitrol van 5G, dit terwijl de Gezondheidsraad pas in juli een uitspraak doet over de invloed van 5G op onze gezondheid.

Een nulmeting, ofwel een meting naar de huidige EMS straling, kun je natuurlijk enkel doen vóór de start van de uitrol. NB. Het is overigens natuurlijk vreemd dat er met de uitrol kan worden begonnen, zonder dat de gezondheidsraad uitspraak heeft gedaan, maar dit terzijde. Een negatieve uitspraak van de gezondheidsraad zou dan kunnen leiden tot desinvesteringen.

Landelijk wetgeving heeft echter bepaalt dat de gemeentes moeten voldoen aan iedere redelijk verzoek van een provider om een 5G netwerk uit te in de betreffende gemeente uit te rollen. Het heeft derhalve geen zin een motie in te dienen die de uitrol (tijdelijk) tegengaat.

NB. De rechter deed overigens zijn uitspraak op basis van een toetsing van de 5G straling aan de ICNIRP norm, waarbij er met name naar de thermische aspecten van deze straling wordt gekeken. Deze norm legt de grens van opwarming van het menselijk lichaam door straling bij meer dan 1 graad celsius (ofwel koorts). Deze norm wordt bij testen niet overschreden, ondanks dat er wel een verhoging gemeten wordt. Deze norm houdt geen rekening met eventuele biomedisch gezondheidseffecten als DNA schade, afbraak van ons immuunsysteem, negatieve beinvloeding van vruchtbaarheid etc.. Dergelijk effecten zijn reeds vastgesteld bij wetenschappelijke testen op proefdieren. Waarmogelijk hadden we een aantal biomedische zaken willen opnemen onze nulmeting.

<Toelichting op de motie>

Om met het 2e punt van onze motie te beginnen (het ontzien van zwakkeren bij de plaatsing van 5G antennes). Dit punt is ingegeven vanuit vanuit het voorzorgsprincipe, die elke bestuurder/ politicus hoog in het vaandel hoort te hebben. En daarbij de vele zorgen die momenteel in de media worden geuit, ook vanuit de wetenschappelijke hoek, die luiden dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar de gezondheidseffecten op lange termijn en dat 5G nog niet bewezen veilig is. NB. Ook het omgekeerde (dus dat het bewezen onveilig is) kan nu ook nog niet worden geconcludeerd, dit aangezien 5G, waarbij er anders dan bij 4G wordt gewerkt met gepulste straling, nog relatief nieuw is.

We realiseren ons dat wij op gemeentelijk niveau de uitrol niet kunnen ophouden totdat er meer bewijs is over de gezondheidsrisico's, maar de gemeente kan wel degelijk invloed uitoefenen op de plek waar de antennes worden geplaatst en wellicht het aantal provider netwerken. Dit ter voorkoming van stralingsclusters / ophoping van antennes. De openbare ruimte is natuurlijk maar beperkt. De gemeenteraad kan verder ook bepalen dat bepaalde instanties zoals scholen, zorginstellingen en gezondheidscentra worden ontzien. Wat met name bij kinderen een belangrijk punt is, is dat EMS bij hen tot 10x dieper kan doordringen in de hersenen dan bij volwassenen, dit gelet op de dikte van de schedel of het nog deels openstaan ervan. Dit terwijl de hersenen bij kinderen natuurlijk nog volop in ontwikkeling zijn.

De nulmeting is bedoelt om een ijkpunt te hebben om de toename in EMS straling te kunnen bepalen na de uitrol van 5G, of beter delen ervan. De uitrol zal namelijk gefaseerd plaats gaan vinden. Men start met de uitrol op 2 lage frequenties, (vergelijkbaar met de voorganger 4G, dit ook met vergelijkbare antennes) en zal eindigen met 2 hoge frequenties, waartoe antennes nodig zijn om de pakweg 200m. Ook is het waarschijnlijk dat er meerdere 5G providers zullen zijn, met ieder hun eigen netwerk. Het zou dus goed zijn om te weten wat de toevoeging van een extra netwerk, toevoegt aan de totale EMS straling; opdat je bij een teveel aan toename een volgende provider op gegronde wijze kan weigeren. De gemeente moet namelijk instemmen met elk redelijk verzoek van een provider.

Naast de 2 bovenstaande punten hadden we in onze motie ook oorspronkelijk nog punten opgenomen ten aanzien van de evt. gemeentelijke kosten voor de uitrol en de privacy aspecten van de uitrol. We hebben deze aspecten echter lager gepriotiteerd dan de gezondsheidsaspecten en ze laten vervallen om meer draagvlak voor de motie te verkrijgen. Helaas, tevergeefs.

<Conclusie>
Helaas zijn de andere partijen niet meegegaan met onze motie. Vraag is of ze voldoende kennis hadden genomen van de materie. In onze ogen hebben wij in elk geval het voorzorgprincipe serieus genomen. Hopelijk blijkt op termijn dat de zorgen over de uitrol van 5G voor niks zijn geweest. But better safe, than sorry. Had men destijd maar net zo gedacht als bij de vrijgave van de verkoop van tabak!

-------------
Disclaimer: Wij zijn geen uitgesproken vóór- of tegenstander van 5G, maar vinden wel dat de uitrol ervan verantwoord moet gaan en daarom willen wij vinger aan de pols houden en, totdat er meer bekend is, zwakkeren in de samenleving voorlopig behoeden. Wij houden ons verder verre van conspiracytheoriën of activistische acties als het in de fik steken van zendmasten. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Afgelopen weken heeft DGH kennis kunnen nemen van de reactie van het college op de vele zienswijzen die zijn ingediend naar aanleiding van het concept Duurzaamheidsvisie.

Behalve deze zienswijzen vanuit onze inwoners, heeft DGH tijdens de bespreking van het raadsvoorstel over dit concept op 30 januari, een amendement op het raadsvoorstel ingediend. Dit amendement is door de raad in meerderheid aangenomen.

Door het amendement werd het voorliggende raadsvoorstel op cruciale punten aangepast. U moet daarbij denken aan:

> Prioriteitstelling tussen verschillende alternatieve energiebronnen (waterkracht en zonne-energie bovenaan; windkracht alleen als dat onvermijdelijk blijkt te zijn);

> het maximeren van de tiphoogte van de eventueel te plaatsen windmolens tot maximaal 150 m.

> meer aandacht voor een waterkrachtcentrale bij de sluis in Nederasselt;

> uitbreiding van de locatiekeuze voor grootschalige opwekking van energie.

Op 20 - 2 - ‘20 heeft het college de raad geïnformeerd over de vervolgstappen naar aanleiding van dit amendement. Dit stemde onze fractie toen al niet erg hoopvol op een nieuw voorstel “Duurzaamheidsvisie” waarin op gepaste wijze rekening zou worden gehouden met de aanpassingen uit het amendement.

Nu wij ook kennis hebben kunnen nemen van de reactie van het college op de vele ingezonden zienswijzen, wordt dat gevoel alleen maar sterker.

De reactie geeft op vrijwel alle punten alleen weer waarom het college tot zijn keuzes is gekomen. Er wordt weinig richting de (mogelijke) oplossingen bewogen. Wij vrezen dat het nieuwe voorstel, op zwaarwichtige punten, niet zal afwijken van het oorspronkelijke voorstel.

Vooralsnog zal onze fractie het nieuwe voorstel afwachten, maar wij zeggen u toe dat we dat zeer kritisch zullen bekijken en toetsen aan de door u en ons gewenste aanpassingen.

Met vriendelijke groet,

Leo Jansen, fractievoorzitter ... See MoreSee Less

View on Facebook

Vandaag was onderstaande ingezonden brief van onze bestuurssecretaris Mieke de Graaff te vinden in de Gelderlander.
-----------

Biomassa en bomen

Vanmorgen hoorde ik tot mijn verbazing in het nieuws op Radio1dat Nederland de gestelde klimaatdoelen niet kan behalen zonder inzet van meer biomassacentrales. Nou ben ik geen wetenschapper die dit met een goed onderbouwde verklaring kan bestrijden, maar er is ook nog zoiets als “gezond verstand” en daar maak ik graag gebruik van.
In Noord Amerika en Canada worden duizenden hectares bos gekapt om in West Europa de biomassa installaties en de houtkachels te voorzien van brandstof. Bomen leveren het, voor onze ademhaling noodzakelijke, O2. Zij vangen het vervuilende CO2 uit de lucht en slaan dit op in hun stam. Bij verbranding komt deze CO2 weer vrij in de lucht. Het gebruik van biomassacentrales zorgt dus voor minder zuurstof en meer kooldioxide in de lucht.

Een van de belangrijkste klimaatdoelstellingen is het verminderen van broeikasgassen, waarvan CO2 de belangrijkste is. De logica om biomassacentrales in te zetten om klimaatverbetering te genereren kan ik dan ook niet volgen.

De beste manier om het klimaat te verbeteren is juist het planten van héél veel bomen. Zij dragen bij aan de volksgezondheid en het welbevinden van mensen. Naast de opname van CO2 en de levering van O2 helpen bomen bij de afvoer van water bij stortbuien en geven zij verkoeling in warme periodes.

In heel Nederland, maar vooral ook in het Rijk van Nijmegen, zijn en worden nog steeds veel bomen gekapt of ze leggen het loodje door storm of onderhoud. Het is de hoogste tijd dat ons land, maar ook onze provinciale en lokale besturen het planten van bomen tot prioriteit verheffen, om zo ons klimaat leefbaar te houden.

M. de Graaff,
Overasselt. ... See MoreSee Less

View on Facebook

top
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.