Verkiezingsprogramma 2022-2026

‘Onze Inwoners Centraal’

1. Sociale samenhang en zorg

 Sociale samenhang

DGH wil de sociale samenhang in de wijken en dorpen versterken en eenzaamheid voorkomen door inwoners met elkaar in contact te brengen en sociale initiatieven te koppelen. Hiertoe:

·         Het behouden en indien nodig verbeteren van de mogelijkheden voor ontmoeting, culturele activiteiten, sport en spelen in alle kernen.

·         Aanstelling van buurtcoaches ter ondersteuning van initiatieven die bijdragen aan de sociale samenhang i.s.m. vrijwilligers.

·         Subsidies voor het verenigingsleven zo veel mogelijk in stand houden. Het subsidiebeleid dient te worden herijkt, zodat er een weloverwogen en rechtvaardig subsidiebeleid tot stand gebracht wordt.

·         Instellen van een bijdrageregeling die sociale en culturele activiteiten structureel bevordert.

 Gezondheid en zorg

·         DGH vindt de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdzorg de belangrijkste kerntaken van de gemeente op sociaal gebied.

·         Een goede voorlichting over een gezonde leefstijl is van belang.

·         DGH gaat primair uit van de zelfredzaamheid van onze inwoners, maar inwoners die kwetsbaar zijn, kunnen blijvend rekenen op ondersteuning en zorg. De vraag van zorgbehoevende inwoners staat hierbij centraal en de menselijke maat is leidend. 

·         Zorg dragen voor goede contacten tussen inwoners, vrijwilligersorganisaties en de professionele zorg om kwetsbare inwoners lokaal op te vangen en ouderen langer thuis kunnen blijven wonen.

·         Support verlenen bij het aanpassen van woningen, het toegankelijk maken van de directe leefomgeving en aangepast vervoer en ondersteuning in huis, zodat inwoners langer zelfstandig kunnen wonen.

·         Aandacht voor het in de samenleving opnemen van mensen die terugkeren uit een zorginstelling.

·         Mensen met een beperking in de buurt een passende (arbeidsgerichte) dagbesteding bieden.

·         Kwaliteitsbewaking van externe zorgverleners door een periodieke toets bij de ontvangers van de zorg.

·         Steun geven aan initiatieven waarbij een netwerk aan burgers zelf hun zorg regelen (zorgcoöperaties). 

·         Ondersteunen van lotgenotengroepen.

 Vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning

·         Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van groot belang bij de zelfredzaamheid van onze inwoners. Daarom willen we de steunpunten voor vrijwilligers en mantelzorgers blijvend ondersteunen.

 Ouderen

·         De (groeiende) groep ouderen in de gemeente is zeer divers en heeft een enorme potentie in zich. DGH wil daarom graag hun levenservaring, deskundigheid en tijd goed benutten.

·         De meeste ouderen zullen steeds langer op zichzelf blijven wonen, het is daarom van belang dat ze investeren in hun woning, sociale netwerk en leefomgeving.

·         Eenzaamheid tegengaan door ontmoeting van ouderen te stimuleren (bijv. door het organiseren van ouderencafés, Samen aan tafel, deelname aan georganiseerde wandelingen en fietstochten etc.)

·         Zorgen dat ouderen in beweging blijven door bewustwording en het creëren van een passend sportaanbod.

·         In de plannen voor nieuwbouw rekening houden met ouderen die langer zelfstandig blijven wonen.

·         Aandacht voor zorg en wonen voor de sterk groeiende groep van Ouderen met achteruitgang in geheugen dan wel dementie. Meewerken aan vernieuwende woon/zorginitiatieven en het organiseren van Alzheimercafés en dagbesteding.

 Jeugd/ jongeren

·         Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving, waarin het zelfstandig kan spelen en zich op een gezonde manier kan ontwikkelen. Daarom willen we voldoende en veilige voorzieningen voor de jeugd (plaatsen voor natuurlijk spelen en trapveldjes moeten op niveau worden gebracht).

·         Een verantwoorde ondersteuning en zorg voor kinderen/gezinnen, die dit nodig hebben.

·         Het jongerenwerk is belangrijk en moet met oog op preventie worden versterkt.

·         Eenzaamheid onder jongeren te beperken door in contact met ze te komen en ontmoeting met eigen en andere generaties te bevorderen. Dit o.a. middels het versterken van de jongerenontmoetingsplekken.

·         Jongeren en jongerenwerk betrekken bij beleidsontwikkeling om hen meer bij de gemeente te betrekken.

·         Bij nieuwbouw rekening houden met woonvormen voor jongeren die in de gemeente willen blijven wonen.

Welzijnswerk

·         Aandacht voor breder welzijnswerk (opbouwwerk), naast jeugd en ouderen ook ondersteuning voor andere groepen met een sociale zorgbehoefte (bijv. alleenstaande ouders).

 Nieuwe Nederlanders

·         Het is belangrijk dat nieuwe Nederlanders zich thuis voelen in onze gemeente. Wij geven daarom steun aan het maatjesproject en het Taal- en cultuurcafé, dat hier met de inzet van vrijwilligers aan bijdraagt.

·         Onze inwoners en verenigingen bewustmaken deze groep bij hun activiteiten te betrekken.

 Inkomensondersteuning

·         Handhaven van, en meer bekendheid geven aan, de regelingen voor minima. Dit betekent dat mensen met een kleine portemonnee gewoon mee kunnen doen aan de samenleving.

·         Ondersteunen van het Armoedeplatform, Schuldhulpverlening en Hulpfonds.

 Cultuur & educatie

·         Aandacht voor het culturele, historisch erfgoed van de gemeente.

·         Ontwikkeling van een historische culturele route in de gemeente en steun te geven aan initiatieven als de Historische Galerij Heumen en het zichtbaar maken van de Coehoorn.

·         Ondersteunen van initiatieven voor milieu- en natuureducatie.

·         Bevorderen samenwerking basisscholen en muziekverenigingen met oog op muziekeducatie.

2. Leefbaarheid en voorzieningen

 Leefbaarheid

·         Voorzieningen als scholen, mogelijkheden voor sport en ontmoeting zijn van groot belang in alle kernen. Het levensvatbaar houden van dorpshuizen, jeugdvoorzieningen, jongerenwerk, sportaccommodaties en bibliotheken voor ontmoeting, ontspanning en verdieping.

·         Het bestaansrecht van voorzieningen moet onderbouwd zijn door een breed draagvlak. Wij vragen de bereidheid van inwoners om in financiële zin of door inzet als vrijwilliger aan de exploitatie bij te dragen.

·         Dorpsraden en wijkplatforms versterken met oog op de signaalfunctie en het organiseren van activiteiten.

·         Het aanstellen van een buurtcoach (op basis van een vrijwilligers vergoeding) ter ondersteuning van vrijwilligers en inwonersinitiatieven en waar nodig contacten met dorpsraden en wijkplatforms.

·         Behoud van de budgetten voor leefbaarheid en sociale samenhang (het Vonken- en Initiatievenbudget) en vereenvoudiging van de aanvraagprocedure.

 Dorpshuizen en sportaccommodaties

·         Sportverenigingen, culturele en sociale instellingen moeten qua exploitatie op eigen benen kunnen staan. Waar nodig kunnen zij rekenen op ondersteuning en een bijdrage aan het verduurzamen van de accommodaties/ maatschappelijk vastgoed.

·         De toegankelijkheid van de voorzieningen vergroten om een breder scala aan inwoners te bereiken.

Basisonderwijs

·         Behoud van basisonderwijs in alle kernen. Een verantwoorde spreiding van scholen in Malden.

·         Bevorderen van de multifunctionaliteit van schoolgebouwen.

Foto Basisschool de Vuurvogel in Malden
Foto Basisschool Sint-Joris in Heumen
Foto Basisschool Sint-Joris in Heumen

3. Wonen en openbare ruimte

 Bouw en wonen

·         Heumen is een mooie, landelijke gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren. Dit moet vooral zo blijven voor jong en oud.

·         Steun aan initiatieven om jongeren, ouderen en statushouders samen te laten wonen in wooncentra.

·         I.o.m. de woningcorporatie komen tot een goede spreiding van statushouders met oog op de integratie.

·         Stimulatie van het verduurzamen en energiezuiniger maken van bestaande woningen.

·         Met oog op afwatering: het stimuleren van afkoppeling van hemelwaterafvoer naar het riool en het meer groen (en minder bestrating) in hun tuin aanleggen.

 •  Bij nieuwbouw aandacht voor:
  • ·         Bevorderen van doorstroming vanuit de sociale huurwoningen door de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen voor inwoners met een midden inkomen.
  • ·         Een goede balans tussen stenen & groen in bouwlocaties, maar ook stimuleren/ evt. faciliteren bij private woningen.
  • ·         Behoud van het dorpse karakter (ook qua hoogbouw).
  • ·         Levensloopbestendige woningen voor kleine huishoudens.
  • ·         Woningen voor ouderen, zoveel mogelijk in of dicht bij de dorpscentra.
  • ·         Kangoeroewoningen (zowel bij bestaande bouw als bij nieuwbouw).
  • ·         Duurzame en energie neutrale woningen.
  • ·         Bij de bouw van appartementen is er voorkeur voor parkeerplaatsen ónder het gebouw.

·         In de kleine kernen naar behoefte bouwen en steun geven aan bouw van woningen in eigen beheer.

·         Meewerken aan het herbestemmen/ splitsen van grotere woonpanden c.q. leegstaand vastgoed tot kleinere wooneenheden, die bijvoorbeeld geschikt zijn voor jongeren, starters en ouderen.

·         Woonplicht, huiseigenaren gaan de door hun gekochte woning zelf bewonen (tegengaan speculatie).

·         ‘Verrommeling’ en ongewenste ‘verkamering’ in het buitengebied voorkomen.

·         Geen woningen of sportpark in het Lierdal.

Foto Lierdal (Bron Vereniging Bos en Kuil)

Openbare ruimte

·         De openbare ruimte moet voor iedereen toegankelijk zijn en duurzaam zijn ingericht. Denk hier bijvoorbeeld ook aan het dorpsplein in Heumen.

·         Op een verantwoorde wijze komen tot toegankelijke, gezellige, gezonde en veilige dorpscentra.

·         Verbeteren van onderhoud van de openbare ruimte (bestrating en plantsoenen etc.) Hierbij mag er wat DGH betreft meer focus op de dorpscentra worden gelegd. Qua onderhoud van plantsoenen wensen wij zo min mogelijk gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen.

·         Steun aan initiatieven waarbij inwoners, scholen en verenigingen het openbare groen onderhouden. Dit met oog op bewustwording van hun rol in de eigen leefomgeving en ter bevordering van sociale contacten.

·         Meer ontmoetingsplaatsen creëren in de openbare ruimte, zoals een kinderboerderij en /of avonturenbos.

·         DGH staat achter een forse kwaliteitsimpuls voor het centrum van Malden, dit ter vergroting van de gezelligheid/ levendigheid. Bijvoorbeeld door steun aan meer “events” (zoals een kerstmarkt en winterijsbaan) en concentratie van zo veel mogelijk horeca op het Kerkplein.

·         Blijven streven naar een betere verbinding tussen het Winkelcentrum en het Kerkplein in Malden.

 Parkeren

·         Handhaven van het gratis parkeren in de gemeente.

·         Fiets en thuisbrengservice van de winkeliers zijn leidend. Een gezonde schaarste aan parkeerplaatsen is daarom voor DGH acceptabel.

·         Bestaande parkeerplaatsen beter benutten door het instellen van een duidelijk aangegeven parkeerroute.

·         Voldoende openbare oplaadpalen voor elektrische auto’s, dit zoveel mogelijk buiten het centrumgebied.

4. Mobiliteit

 Goede en veilige verbindingen

·         Zorg dragen voor goede en veilige verbindingen tussen de gemeentelijke kernen en de stad Nijmegen.

·         Vergroten bewustwording weggebruikers van de snelheidslimiet in de bebouwde kom en indien nodig invoering van snelheidsbeperkende maatregelen of ‘spitsverboden’ (waar nodig iom de provincie).

·         Aanpakken knelpunten in het verkeer met oog op verkeersveiligheid, lawaai en luchtkwaliteit (fijnstof):

  • ·         Malden: Beperken van het doorgaand verkeer op de Rijksweg. Bijvoorbeeld door een spitsverbod voor niet lokaalverkeer, snelheidsbeperkende maatregelen in het centrum en zo mogelijk een transferium langs de A73 bij Heumen (evt. in samenhang met een verbindingsweg tussen de Overasseltseweg en Blankenbergseweg, aan de Westkant van de A73).
  • ·         Heumen: Aanpakken van het sluipverkeer en het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Looistraat (dit vooral met het oog op het aanwezige landbouwverkeer.
  • ·         Overasselt: Een betere handhaving van de verkeerssituatie op de Hoogstraat in Overasselt, dit met het oog op de rijsnelheid. Het realiseren een veilige voetgangersoversteek bij de nieuwe Plus supermarkt.
  • ·         Nederasselt: een betere handhaving van de verkeerssituatie op de Broekstraat en de Maasdijk en het verbeteren van de voetgangersoversteek Kerklaantje/ Broekstraat met oog op het bereiken van de bushalte.

 Fietsen en wandelen

·         Mensen die in een straal van 15-20 km wonen, werken en recreëren, stimuleren vaker te fietsen of lopen. Dit met oog op het milieu en de gezondheid. Hiertoe zorgdragen voor voldoende, goed onderhouden en veilige fiets- en wandelroutes. Denk hierbij aan het blad- en sneeuwvrij houden, het verwijderen van verticale obstakels en het opvullen van wegbermen langs fietsstroken.

·         Scan van de fietsinfrastructuur op de geschiktheid voor e-bikers en aansluiting op het regionaal e-bike netwerk Maas en Waal.

 Openbaar Vervoer

·         Bewaken kwaliteit dienstverlening van het OV, het WMO-vervoer, buurtbus en buurtvervoer.

·         Aanleg transferium bij de A73 bij Heumen met een goede en schone OV-snelverbinding naar Nijmegen

5. Buitengebied en recreatie

 Plattelandsontwikkeling.

·         Ondersteunen van het opruimen van asbesthoudende daken (met name) in het buitengebied, in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen.

 Landschap, natuur en groen

·         Het is belangrijk ons zeer diverse en landschappelijk waardevolle buitengebied, welke deel uit maakt van een groter aaneensluitend natuurlijk gebied, goed te bewaken, dit samen met de omringende gemeentes.

·         Meer bomen planten ter bevordering van CO2-reductie, vermindering van warmtestress en vergroening van het leefklimaat.

 Werken en recreëren in het buitengebied

·         Agrariërs ruimte geven om alternatieve bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen, passend binnen het karakter van het gebied. Denk aan een mogelijke inzet bij natuurbeheer en het bijdragen aan de toeristische ontwikkeling van de gemeente (zoals een boerencamping).

·         Steun aan meer kleinschalige biologische landbouw. Geen megastallen en geen schaliegaswinning.

 Recreatie en toerisme

·         Het promoten van onze landschappelijke en natuurlijke omgeving, aangezien dit zich uitstekend leent als recreatieve pleisterplaats voor passanten per auto, fietsers, wandelaars en sporters.

·         Steun aan initiatieven van horeca aan maas of maaswaalkanaal en aan het plan ‘Heumen aan het water’.

·         Het promoten van de vele wandelroutes in onze gemeente die de natuur, cultuur en geschiedenis van onze dorpen in beeld brengen.

6. Werken en ondernemen

 Werk en uitkering

·         Toezien op een goede uitvoering van het aan passend werk helpen van uitkeringsgerechtigden.

·         Langdurig uitkeringsgerechtigden leveren een tegenprestatie die leidt tot een vergroting van de leefbaarheid en sociale cohesie, zoals het toegankelijk houden van de openbare ruimte voor ouderen.

 Ondernemers en lokaal bedrijfsleven

·         Ondernemers de ruimte geven om op een fatsoenlijke manier de coronamaatregelen het hoofd te kunnen bieden. Dit bijvoorbeeld middels ruimhartige verstrekking van event en terrasvergunningen.

·         De vele ondernemers in onze gemeente zorgen voor dynamiek en dragen in belangrijke mate bij aan de werkgelegenheid. Ook bij de uitvoering van de Participatiewet geven ze mensen met een beperking een plek in hun bedrijf. DGH vindt daarom een goed contact tussen de gemeente en het bedrijfsleven van grote waarde en wil dat de ondernemers waar mogelijk door de gemeente gefaciliteerd worden.

·         DGH ziet graag dat onze ondernemers zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen.

·         Bij aanbesteding van projecten door de gemeente moet worden geprobeerd dit zoveel mogelijk aan lokale of regionale bedrijven te gunnen. Dat is duurzaam en goed voor de lokale en regionale werkgelegenheid.

·         ZZP’ers en starters ondersteunen, bijvoorbeeld door het faciliteren van een trefcenter en (net)werkplek.

7. Openbare orde en veiligheid

 Preventie en ondersteuning

·         Een stimulerende en informatieve rol vanuit de gemeente ter preventie van inbraak.

·         Cameratoezicht bij toegangswegen (waarbij de verkregen data niet langdurig wordt bewaard).

·         Ondersteuning aan lokale initiatieven zoals de buurt veilig-WhatsApp groepen.

·         Mensen aanmoedigen actief mee te werken aan de veiligheid van de eigen woon- en leefomgeving. Bijvoorbeeld door het vrijhouden van trottoirs en paden, het aanbrengen van verlichting op donkere privé plaatsen, een oogje in het zeil houden en het aanspreken van anderen op niet wenselijk gedrag.

 Ondermijning en overlast

·         Bestrijden van ondermijning en overlast (van welke aard dan ook), in nauwe samenwerking met betrokken partijen, zoals gemeente, politie, omwonenden, buurtbemiddeling en de dorps- of wijkraad.

·         Ondersteunen van jongerenoverlast door inzet jongerenwerk, alsook het steunen van jongerencentra en het faciliteren van jongeren ontmoetingsplekken (de zogenaamde JOP’s). Al gaan we er bij het laatste vanuit dat de jeugd haar verantwoordelijkheid neemt om de overlast en de rommel rondom de JOP’s beperkt te houden voor de omwonenden.

Foto Open dag Brandweer in Malden
Foto Hennepkwekerij ter illustratie Bron Politie NL

 Brandweerzorg

·         Een goede Brandweerzorg is van groot belang voor noodsituaties en veiligheid van onze inwoners.

·         Inzetten op preventie, door voorlichting en het verspreiden van rook- en koolstofmonoxidemelders.

·         Steun aan initiatieven om meer brandweervrijwilligers te werven.

 Hart-veilig

·         Het ‘hart-veilig’ houden van de gemeente door steun aan het netwerk dat voorziet in plaatsing en onderhoud van AED’s en het opleidingen van vrijwilligers om deze te bedienen.

8. Duurzaamheid

 Voorlichting, stimulatie & milieueducatie

·         Ons milieu is zowel de verantwoordelijkheid van de gemeente als van de inwoners.

·         Een faciliterende, stimulerende rol voor de gemeente als het gaat om goede voorlichting over duurzaamheid om inwoners en bedrijven die bereid zijn energiezuinig te handelen een zetje te geven.

·         Natuur- en Milieueducatie op de basisscholen. Gedragsbepaling begint namelijk bij de jeugd.

·         Duurzame initiatieven van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties ondersteunen.

·         Het stimuleren van meer beplanting ( vooral bomen en struiken) in tuinen en in de openbare ruimte.

 Voorbeeldrol

·         De gemeente geeft het goede voorbeeld door op een verstandige wijze energiebesparende en duurzaamheid bevorderende maatregelen bij de gemeente zelf in te voeren. Zij koopt bovendien zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord.

·         Stimuleren van energiebesparende maatregelen door de dorpshuizen en sportaccommodaties, zowel vanuit het oogpunt van het milieu als van de exploitatie.

 Energietransitie

·         Prioriteit aan het isoleren van woningen. Alle energie die wordt bespaard, hoeft niet opgewekt te worden.

·         De in de ‘Routekaart Klimaatneutraal Heumen 2050’afgesproken doelstellingen t.a.v. de winning van duurzame energie zoveel mogelijk invullen met zonne-energie en waterkracht (Grave). Alleen als het, gelet op de doelstellingen, niet anders kan ook met windenergie, dit vanwege de nadelige effecten van windturbines zoals geluid en slagschaduw en de negatieve impact op het landschap. DGH is van mening dat de winning van windenergie veel efficiënter is op zee.

·         Windturbines enkel bij voldoende draagvlak en niet bij woonwijken, in uiterwaarden of natuurgebieden. Onze voorkeurslocatie betreft het Overasselts – en Nederasselt broekgebied. Langs de A73 willen we de hoogte van de molens beperken tot 150m.

·         Aansluiting zoeken bij duurzame particuliere energiewinningsinitiatieven (duurzaamheidscollectieven).

·         Alternatieve energieprojecten zoveel mogelijk in handen van lokale spelers.

·         Inwoners van de gemeente moeten laagdrempelig en eenvoudig zelf zonne-energie kunnen gaan winnen. Daarom steun aan het DGH-initiatief ‘Zonnepanelen voor iedereen’. Zo worden de mensen bovendien deels zelfvoorzienend in hun energiebehoefte.

·         Nauwgezet volgen van onderzoek naar de effectiviteit van alternatieve energiebronnen of opslagmethoden (denk aan winning van energie uit warmte en de opslag van energie in waterstof).

·         Terughoudendheid met wijken van het gas halen, totdat er een stabiel, betaalbaar en duurzaam alternatief is voor de warmtevoorziening van huizen. Inzetten op behoud van de bestaande gas infrastructuur voor evt. toekomstig gebruik van meer duurzame gassoorten.

·         Meer aandacht voor de opslag van duurzame energie, bijvoorbeeld door het om te zetten in waterstof.

·         Openstaan voor de aanleg van waterstoftankstations in Heumen (weg en water.)

·         Grootschalige waterkrachtcentrale bij Nederasselt/ Grave met in acht name van vissterfte.

·         Beter zonnepanelen op bedrijfsdaken dan op landbouwgrond.

 Luchtkwaliteit en geluidsoverlast

·         Het verkeer op de A73 en de Rijksweg zorgt voor geluidsoverlast en fijnstofuitstoot. Het is met oog op onze gezondheid van belang dit met regelmaat te toetsen en waar nodig maatregelen te nemen.

·         Slechte luchtkwaliteit is een gemeente-overschrijdend probleem. Overleg met de provincie is daarom noodzakelijk. Lokaal steken we in op het omlaag brengen van het aantal autokilometers in onze gemeente.

·         Houtstook ontmoedigen bij mist en windstil weer door voorlichting.

 Afvalscheiding en milieustraat

·         Met oog op hergebruik van producten en grondstoffen moeten onze inwoners hun afval gemakkelijk gescheiden kunnen aanbieden. Daarom houden we vast aan de openstelling van de Maldense milieustraat.

 Biodiversiteit en bestrijding

·         Met oog op insecten, zoals bijen, willen we meer bloemrijke wegbermen, mits het veilig kan.

·         Meer maatregelen om het zwerfafval in te perken en aan te pakken (o.a. blikvangers en stimuleren van het project ‘wijkhelden’).

·         Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van het openbaar groen.

·         Aanscherping van het beleid ter bestrijding van schadelijke plantenexoten.

9. Bestuur & financiën

 Bestuur

Het is belangrijk dat onze inwoners invloed hebben op hun directe leefomgeving, het bestuur moet daarom dicht bij de mensen staan. DGH wil de kwaliteit van het functioneren van het gemeentebestuur (raad, college en ondersteunende ambtenaren) verbeteren en de kloof met de burger verder verkleinen, door:

Foto Gemeentehuis in Malden (Jacques Lelieveld)

·         Aandachtig te luisteren naar geluiden uit de bevolking.

·         Betrouwbaarheid en transparantie van bestuur.

·         Dienstbaar aan inwoners en lokaal bedrijfsleven.

·         Waar nodig het aanpassen/ vereenvoudigen van de regelgeving.

·         Een goede en overzichtelijke gemeentelijke dienstverlening tegen aanvaardbare kosten.

·         Het blijvend voeren van een solide financieel beleid.

·         Waar mogelijk burgerparticipatie, direct of via dorpsraden en wijkplatforms.

·         Bij elk coalitievoorstel aangeven welke meerwaarde dit heeft voor de inwoners.

 Gemeentelijke oriëntatie en samenwerking

·         Het Rijk en de Provincie dringen steeds meer aan op een samenvoeging van gemeentes. DGH vindt het belangrijk dat onze inwoners invloed hebben op hun directe leefomgeving via korte lijnen en is daarom voorstander van het zelfstandig blijven van de gemeente. Kwaliteit en betaalbaarheid van de gemeentelijke dienstverlening zijn daarbij belangrijke criteria.

·         Mocht het uiteindelijk toch tot een herindeling komen, dan dient er een raadpleging per dorp te komen.

·         Samenwerken met andere gemeenten in de regio waar het voordelen oplevert voor onze inwoners en de gemeentelijke of regionale organisatie.

·         DGH wil verdere samenwerking zoeken met lokale vrijwillige expertise-inwonerpanels.

 Burgerparticipatie, dorpsraden en wijkplatforms

·         DGH wil dat burgerparticipatie een vast onderdeel wordt bij nieuw beleid.

·         Steun aan en versoepeling van de procedure rondom initiatieven vanuit de inwoners, dorpsraden en wijkplatforms. Financiële steun middels het “Initiatieven of Vonkjes”- budget.

·         Bij burgerinitiatieven ruimte bieden om te kunnen experimenteren, indien het initiatief hierom vraagt.

·         Dorpsraden en wijkplatforms, waar nodig, versterken en faciliteren met oog op het verbeteren van de sociale samenhang en leefbaarheid en het signaleren van knelpunten in de wijken en kernen. Inzet van buurtcoach, die overleg onderling en met de gemeente faciliteert.

 Financiën

·         Behoedzaam omgaan met gemeenschapsgeld. Het blijvend voeren van een solide financieel beleid staat daarom voorop.

·         Door dit beleid is er ruimte ontstaan om het huidige subsidiebeleid tegen het licht houden en te kijken op welke wijze de gemeente in financiële zin, direct of indirect, kan bijdragen om met name voorzieningen te versterken, om de leefbaarheid en sociale samenhang te bevorderen.

·         Een strenge controle op misbruik van gemeentelijke gelden en sociale voorzieningen blijft van belang.

·         Geen (procentuele) verhoging van de onroerendzaakbelasting (OZB), wel evt. inflatiecorrectie.

·         Verkoop van gemeentelijke natuurgronden aan partijen als Staatsbosbeheer ten behoeve van het verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed.

Foto Dorpstraat in Heumen (Vincent Arts)
Foto Kerstsfeer in Overasselt (Jacques Lelieveld)

Onze Inwoners Centraal

Foto Kerkplein in Malden (foto Jacques Lelieveld)
Foto Nederasselt van bovenaf (Wim v.d. Louw)
Foto Overasseltse Vennen (Jacques Lelieveld)

Voor de intructie van het zaaien klik op onderstaande link:

Reuzenzonnebloem – Giganteus