De kern van ons programma

Versterken sociale samenhang

DGH zal zich ook de komende jaren blijven inzetten voor het welzijn van onze inwoners. Wij zorgen goed voor hen die kwetsbaar zijn en steunen initiatieven waarbij mensen verantwoordelijkheid  nemen voor elkaar en voor hun leefomgeving. Eenzaamheid moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Goede contacten met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners zijn hierbij belangrijk.

Vergroten leefbaarheid dorpen en wijken

Heumen moet voor jong een oud een aantrekkelijke gemeente blijven. DGH hecht aan goede voorzieningen in alle kernen, ondersteunt het verenigingsleven en bouwt voldoende huizen voor jongeren, starters en ouderen.  De openbare ruimte moet  veilig en voor iedereen toegankelijk zijn en bijdragen aan een gezonde en gezellige leefomgeving.

Bevorderen duurzaamheid

DGH wil de rekening van haar beleid niet doorschuiven naar toekomstige generaties. Met een verantwoord financieel beleid gaan we duurzaam om met elkaar, het milieu en de natuur. DGH zet niet alleen in op energiebesparing , maar heeft bovendien het initiatief genomen om de hele gemeente op laagdrempelige wijze van zonne-energie te voorzien.

Bestuur dicht bij de mensen

DGH zal zich ook in de toekomst blijven inzetten voor een betrouwbaar en transparant bestuur, dat dienstbaar is aan haar inwoners en het lokale bedrijfsleven en laagdrempelig aanspreekbaar is. Hiertoe is het belangrijk dat onze gemeente zelfstandig blijft.

Uitwerking

Zorg & welzijn:

zorg (sociaal domein), maatschappelijke ondersteuning en ouderen

 • Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf, elkaar en doen naar vermogen mee;

 •  Kwetsbare inwoners krijgen ondersteuning;

 •  Meer aandacht voor: inwoners die langer zelfstandig blijven wonen, de groeiende groep dementerenden en minimaregelingen.

Maatschappelijke voorzieningen:

 • dorpshuizen, sport en voorzieningen

 • Basisscholen: behouden in alle kernen; in Malden spreiding over wijken;

 • Voldoende speeltuinen en trapveldjes;

 • Waarnodig ondersteuning voor kinderen en gezinnen;

 • Versterken jongerenwerk en vergroten bereik jeugdhonken;

 • Voldoende woningen voor jongeren.

Algemene uitgangspunten DGH

 • Lokaal en onafhankelijk;

 • Vertrouwen in kracht en kunnen van inwoners;

 • Menselijke maat is leidend;

 • Betrokkenheid bij de eigen leefomgeving;

 • Duurzame en financiële rekening niet doorschuiven;

 • Hart voor de lokale samenleving.

Wonen:

wonen en bouwen (veiligheid, mobiliteit)

 • Behoud van dorpse groene karakter van de 4 kernen;

 • Voldoende betaalbare woningen voor jongeren, starters, doorstromers en ouderen;

 • Verkeersknelpunten aanpakken (Rijksweg Malden, Looistraat Heumen);

 • Gezellige, gezonde en veilige dorpscentra.

Samenwerking met de samenleving:

samenwerking en participatie (gemeentelijke rol)

 • Benutten levenservaring, deskundigheid en energie van onze inwoners;

 • Inwoners betrekken bij besluitvorming;

 • Goede contacten met dorpsraden en wijkplatforms en blijvend ondersteunen inwonersinitiatieven. Hiertoe inzet van welzijns- / leefbaarheidscoach (opbouwwerk).