1. Versterken sociale samenhang

DGH wil samen met de inwoners optrekken om de sociale samenhang in de gemeente te vergroten en zo het leven in onze gemeente zo aangenaam mogelijk te maken.  Dit kan bereikt worden door:

 • Inwoners stimuleren en ondersteunen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor elkaar en hun leefomgeving en naar vermogen mee te doen in de samenleving.

 • Kwetsbare inwoners, van jong tot oud, kunnen blijven rekenen op ondersteuning en zorg.

 • Sterke dorpshuizen en een sterk verenigingsleven.

 • Faciliteren van het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, daar deze belangrijke pijlers zijn voor een vitale samenleving.

 • Ondersteunen van inwonersinitiatieven, die bijdragen aan het tegengaan van eenzaamheid en de sociale samenhang en kwaliteit van onze lokale samenleving.

 • Benutten van de levenservaring, deskundigheid en energie van onze eigen inwoners.

2. Vergroten leefbaarheid dorpen en wijken

De gemeente Heumen is een mooie, landelijke gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Door de onderstaande maatregelen  kan deze voor jong en oud, een aantrekkelijke gemeente blijven:

 • Voldoende kwalitatief goede en gevarieerde mogelijkheden voor werken, wonen, onderwijs, ontmoeten, culturele activiteiten, sporten, spelen en recreatie voor jong en oud  in alle kernen.

 • Een verantwoorde ondersteuning van verenigingen, dorpshuizen, jeugdhonken, dorpsraden en wijkplatforms en het aanstellen van een welzijns- en leefbaarheidscoach is hierbij van belang.

 • Behoud van basisscholen in alle kernen.

 • In Malden zoveel mogelijk spreiding van basisscholen over de wijken.

 • Gezellige, gezonde en veilige dorpscentra; voldoende en gevarieerd winkelaanbod in de gehele gemeente.

 • Knelpunten in het verkeer aanpakken. Zoals het doorgaand verkeer op de Rijksweg in Malden, het landbouwverkeer en sluipverkeer op de Looistraat in Heumen, de parkeerproblematiek op de Hoogstraat in Overasselt en het fietsverkeer tussen Nederasselt en Grave.

 • Behoud van het dorpse, groene karakter van de 4 kernen.

 • Goede zorg voor landschap, natuur en openbaar groen.

 • Voldoende betaalbare woningen voor jongeren, starters, doorstromers en ouderen.

 • Vergroten van de persoonlijke veiligheid, door voorlichting en (preventieve) maatregelen.

 • Bevorderen van lokaal ondernemerschap en toerisme.

3. Bevorderen duurzaamheid

DGH vindt het belangrijk dat de rekening niet doorgeschoven wordt naar toekomstige generaties. Daarom de volgende punten:

 • Het voeren van een degelijk, verantwoord financieel beleid.

 • Duurzaam omgaan met milieu, natuur en landschap.

 • Afvalscheiding, hergebruik, kringloop en repair.

 • Energie: besparen waar het kan en opwekken op een duurzame wijze.

 • Zonne-energie voor iedereen en zo min mogelijk windturbines. In elk geval geen windturbines bij onvoldoende draagvlak en in de buurt van woonwijken, in uiterwaarden of natuurgebied.

 • Met oog op de gezondheid (fijnstof) en verkeersveiligheid het aantal autokilometers in de gemeente verminderen door het stimuleren van fietsgebruik en het beperken van het doorgaande verkeer.

4. Bestuur dicht bij de mensen

DGH hecht eraan dat onze inwoners zelf invloed hebben op het verbeteren van hun directe leefomgeving en vindt het daarom belangrijk dat  de lijnen kort zijn. Dus wil zij :

 • Als gemeente zelfstandig blijven.

 • Dienstbaar zijn aan de burgers en het lokaal bedrijfsleven.

 • Dat het gemeentebestuur laagdrempelig aanspreekbaar is.

 • Een gemeente die daadkrachtig en voortvarend knelpunten aanpakt in goed overleg met direct belanghebbenden.

 • Geluk voor onze inwoners; beleid moet meerwaarde opleveren.

 • Geen verhoging van de onroerend zaak belasting (OZB).

 • Een betrouwbaar en transparant bestuur.

 • Dat burgerparticipatie een vast onderdeel wordt bij nieuw beleid.