SAMENVATTING PARTIJPROGRAMMA 2022

Hieronder vindt u de samenvatting van ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, dit uitgezet in 4 thema’s, waarbij we ons goed realiseren dat deze thema’s ook weer met elkaar samenhangen. 

1. Versterken sociale samenhang

DGH wil samen met de inwoners optrekken om de sociale samenhang in de gemeente te vergroten en zo het leven in onze gemeente zo aangenaam mogelijk te maken.
Dit kan bereikt worden door:

 • Inwoners te stimuleren en te ondersteunen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, voor elkaar en hun leefomgeving en naar vermogen mee te doen in de samenleving.

 • Kwetsbare inwoners te voorzien in de nodige hulp en zorg., waar sprake is van onvermogen om dit zelf te (laten) organiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inwoners met dementie, met diabetes, met COPD etc.

 • Dorpshuizen en het verenigingsleven te ondersteunen.

 • Steun aan initiatieven die plezierige en betekenisvolle relaties stimuleren en de sociale samenhang en kwaliteit van de lokale samenleving versterken.

2. Vergroten leefbaarheid dorpen en wijken

De gemeente Heumen is een mooie, landelijke gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Door de onderstaande maatregelen kan deze voor jong en oud, een aantrekkelijke gemeente blijven:

 • Behoud van het dorpse, groene karakter van de 4 kernen.

 • Woningbouw naar behoefte van onze inwoners. Focus op betaalbare woningen voor starters, doorstromers en ouderen.

 • Behoud van voorzieningenniveau zoals bibliotheek, milieustraat, zwembad, sportaccommodaties en basisscholen in alle kernen.

 • Het op een verantwoorde wijze ondersteunen van vrijwilligers, verenigingen, dorpshuizen, jeugdhonken, dorpsraden, wijkplatforms en burgerinitiatieven en het ondersteunen van ‘vrijwillige’ buurtcoaches.

 • Kwaliteit van speelplaatsen (natuurlijk spelen) voor kinderen verbeteren.

 • Gezellige, gezonde, veilige en goed onderhouden dorpscentra. Voldoende en gevarieerd winkelaanbod t.b.v. hele gemeente.

 • Verkeersknelpunten aanpakken in alle 4 de kernen.

 • Goede zorg voor landschap, natuur en openbaar groen. Ten behoeve van de biodiversiteit bermen alleen maaien waar het voor de veiligheid nodig is. Onderhoud van straten en trottoirs verbeteren en overlast door hondenpoep aanpakken.

 • Vergroten van de persoonlijke veiligheid, door voorlichting en (preventieve) maatregelen.

 • Bevorderen van lokaal ondernemerschap en toerisme.

3. Bevorderen duurzaamheid

DGH vindt het belangrijk dat de rekening niet doorgeschoven wordt naar toekomstige generaties.
Daarom:

 • Energie: besparen waar het kan en opwekken op een duurzame wijze, waarbij zonne-energie, energie uit water(kracht) en warmte vóór windenergie gaan.

 • Als er toch windmolens nodig zijn, dan is onze voorkeurslocatie het Overasselts – en Nederasselt broekgebied. NB. Windmolens langs de A73 mogen niet hoger worden dan 150m.

 • Terughoudendheid met het gasloos maken van wijken (totdat er werkende en betaalbare alternatieven zijn). Inzetten op behoud van de bestaande gas infrastructuur voor evt. toekomstig gebruik van meer duurzame gassoorten.

 • Meer aanplant van bomen en ander groen.

 • Verduurzamen van ons maatschappelijk vastgoed (o.a. verenigingsgebouwen) en mensen stimuleren hun eigen leefomgeving te verduurzamen.

 • Met oog op de gezondheid (fijnstof) en verkeersveiligheid het aantal autokilometers in de gemeente verminderen door elektrisch rijden en fietsgebruik te stimuleren en doorgaand verkeer te beperken.

 • Afvalscheiding op een milieuvriendelijke wijze. Focus op hergebruik, kringloop en repair.

4. Bestuur dicht bij de mensen

DGH hecht eraan dat onze inwoners zelf invloed hebben op het verbeteren van hun directe leefomgeving en vindt het daarom belangrijk dat de lijnen kort zijn. Dus wil zij:

 • Dat de gemeente Heumen zelfstandig blijft, waarbij burgerparticipatie hoog in het vaandel staat en een vast onderdeel is bij nieuw beleid.

 • Een betrouwbaar en transparant bestuur dat laagdrempelig aanspreekbaar is en een degelijk, verantwoord financieel beleid voert.

 • Een gemeente die dienstbaar is aan de burgers en het lokaal bedrijfsleven, die daadkrachtig en voortvarend knelpunten aanpakt in goed overleg met direct belanghebbenden.

 • Geluk voor onze inwoners. m.a.w. beleid moet meerwaarde voor de gemeenschap opleveren.

 • Geen (procentuele) verhoging van de onroerendzaakbelasting (OZB), wel evt. inflatiecorrectie.

 • Ondernemers de ruimte geven de coronamaatregelen het hoofd te kunnen bieden.

Voor de intructie van het zaaien klik op onderstaande link:
Reuzenzonnebloem – Giganteus