DGH

 

 

 

POLITIEK PROGRAMMA

Hier vindt u het politieke programma van DGH voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, uiteengezet per beleidsterrein. 

1. Sociale samenhang en zorg

Sociale samenhang

 • Versterken sociale samenhang in de wijken en dorpen en voorkomen van eenzaamheid door inwoners met elkaar in contact te brengen en sociale initiatieven te koppelen. Hiertoe het behouden en indien nodig verbeteren van de mogelijkheden voor ontmoeting, culturele activiteiten, sport en spelen in alle kernen.
 • Aanstelling van een welzijns- en leefbaarheidscoach (opbouwwerker) ter ondersteuning van initiatieven die bijdragen aan de sociale samenhang i.s.m. vrijwilligers en maatschappelijke organisaties.
 • Instellen van een bijdrageregeling die sociale en culturele activiteiten structureel bevordert.

Gezondheid en zorg

 • DGH vindt de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Jeugdzorg één van de belangrijkste kerntaken van de gemeente.
 • Een goede voorlichting over een gezonde leefstijl is van belang.
 • Inperken van fijnstofuitstoot (met name door het ontmoedigen van doorgaand verkeer op de Rijksweg).
 • DGH gaat primair uit van de zelfredzaamheid van onze inwoners,maar inwoners, die kwetsbaar zijn, kunnen blijven rekenen op ondersteuning en zorg. De vraag van de zorgbehoevende inwoner staat hierbij centraal en de menselijke maat is leidend.
 • Zorg dragen voor goede contacten tussen inwoners, vrijwilligersorganisaties en de professionele zorg om kwetsbare inwoners lokaal op te vangen en ouderen langer thuis te laten wonen.
 • Support verlenen bij het aanpassen van woningen, het toegankelijk maken van de directe leefomgeving en aangepast vervoer en ondersteuning in huis, zodat inwoners langer zelfstandig kunnen wonen.
 • Aandacht voor het in de samenleving opnemen van mensen die terugkeren uit een zorginstelling.
 • Mensen met een beperking in de buurt een passende (arbeidsgerichte) dagbesteding bieden.
 • Kwaliteitsbewaking van externe zorgverleners door een periodieke toets bij de ontvangers van de zorg.
 • Steun geven aan initiatieven waarbij een netwerk aan burgers zelf hun zorg regelen (zorgcoöperaties).
 • Ondersteunen van lotgenotengroepen.

Vrijwilligers- en mantelzorgondersteuning

 • Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van groot belang bij de zelfredzaamheid van onze inwoners. Daarom willlen we de steunpunten voor vrijwilligers en mantelzorgers blijvend ondersteunen.

Ouderen

 • De (groeiende) groep ouderen in de gemeente is zeer divers en heeft een enorme potentie in zich. DGH wil daarom graag hun levenservaring, deskundigheid en tijd goed benutten.
 • De meeste ouderen zullen steeds langer op zichzelf blijven wonen, het is daarom van belang dat ze investeren in hun woning, sociale netwerk en leefomgeving.
 • Eenzaamheid tegengaan door ontmoeting van ouderen te stimuleren (bijv. door het organiseren ouderencafés en dating voor ouderen).
 • Zorgen dat ouderen in beweging blijven door bewustwording en het creëren van een passend sportaanbod.
 • In de plannen voor nieuwbouw rekening houden met ouderen die langer zelfstandig blijven wonen.
 • Aandacht voor zorg en wonen voor de sterk groeiende groep van dementerende ouderen. Meewerken aan vernieuwende woon/zorginitiatieven en het organiseren van Alzheimer cafés.

Jeugd / jongeren

 • Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving, waarin het zelfstandig kan spelen en zich op een gezonde manier kan ontwikkelen. Daarom willen we voldoende en veilige voorzieningen voor de jeugd (zoals speeltuinen en trapveldjes).
 • Bevorderen van de basiszwemvaardigheid van kinderen.
 • Toezien op een verantwoorde ondersteuning en zorg voor kinderen/gezinnen, die dit nodig hebben.
 • Het jongerenwerk is belangrijk en moet met oog op preventie worden versterkt.
 • Versterken en verbreden van de jeugdhonken SJEM en OJÉ, als plaatsen voor ontmoeting en activiteiten.
 • Jongeren en jongerenwerk betrekken bij beleidsontwikkeling om hen meer bij de gemeente te betrekken.
 • Bij nieuwbouw rekening houden met woningen voor jongeren die in de gemeente willen blijven wonen.

Welzijnswerk

 • Aandacht voor breder welzijnswerk (opbouwwerk), naast jeugd en ouderen ook ondersteuning voor andere groepen met een sociale zorgbehoefte (bijv. alleenstaande ouders).

Nieuwe Nederlanders

 • Het is belangrijk dat nieuwe Nederlanders zich thuis voelen in onze gemeente. Wij geven daarom steun aan het maatjesproject en het Taal- en cultuurcafé, dat hier met de inzet van vrijwilligers aan bijdraagt.
 • Onze inwoners en verenigingen bewustmaken deze groep bij hun activiteiten te betrekken.

Inkomensondersteuning

 • Ondersteunen van het Armoedeplatform en het Hulpfonds.
 • Handhaven van en meer ruchtbaarheid geven aan de regelingen voor minima. Dit betekent dat mensen met een kleine portemonnee gewoon mee kunnen doen aan de samenleving.

Cultuur & educatie

 • Inwoners (met name de jeugd) en toeristen in contact brengen met de rijke geschiedenis van onze gemeente door de ontwikkeling van een historische culturele route in de gemeente en steun te geven aan initiatieven als de Historische Galerij Heumen en het zichtbaar maken van de Coehoorn.
 • Op verantwoorde wijze herbestemmen van de katholieke kerkgebouwen in Malden en de kern Heumen.
 • Ondersteunen van initiatieven voor milieu- en natuureducatie.
 • Inzet van muziekverenigingen bij muziekeducatie.

2. Leefbaarheid en voorzieningen

Leefbaarheid

 • Voorzieningen als scholen, mogelijkheden voor sport en ontmoeting zijn van groot belang in alle kernen. Daarom zijn wij voor het levensvatbaar houden van dorpshuizen, jeugdvoorzieningen, jongerenwerk, sportaccommodaties en bibliotheken voor ontmoeting, ontspanning en verdieping.
 • Het bestaansrecht van voorzieningen moet onderbouwd zijn door een breed draagvlak. Wij vragen de bereidheid van inwoners om in financiële zin of door inzet als vrijwilliger aan de exploitatie bij te dragen.
 • Dorpsraden en wijkplatforms versterken met oog op de signaalfunctie en het organiseren van activiteiten.
 • Het aanstellen van een welzijns- en leefbaarheidscoach (opbouwwerker) ter ondersteuning van vrijwilligers, inwonersinitiatieven en contacten met dorpsraden en wijkplatforms.
 • Promoten van de budgetten voor leefbaarheid en sociale samenhang (het Vonken- en Initiatievenbudget).

Dorpshuizen en sportaccomodaties

 • Sportverenigingen, culturele en sociale instellingen moeten qua exploitatie op eigen benen kunnen staan. Waar nodig kunnen zij rekenen op ondersteuning, bijvoorbeeld door teruggave van de OZB en een bijdrage aan het verduurzamen van de accommodaties.
 • De toegankelijkheid van de voorzieningen vergroten om een breder scala aan inwoners te bereiken.
 • Versterken van de dorpshuisfunctie Maldensteijn voor inwoners en verenigingen (i.o.m. nieuwe eigenaar).
 • Behoud van de indoor sportaccommodatie Overasselt.

Basisonderwijs

 • Basisonderwijs behouden in alle kernen. In Malden zo veel mogelijke spreiding van scholen over de wijken.
 • Bevorderen van de multifunctionaliteit van schoolgebouwen.

3. Wonen en openbare ruimte

Bouw en wonen

 • Heumen is een mooie, landelijke gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren. Dit moet vooral zo blijven voor jong en oud.
 • Steun aan initiatieven om jongeren, ouderen en statushouders samen te laten wonen in wooncentra.
 • I.o.m. de woningcorporatie komen tot een betere spreiding van statushouders met oog op de integratie.
 • Stimulatie van het verduurzamen en energiezuiniger maken van bestaande woningen.
 • Met oog op afwatering: stimuleren dat mensen meer groen (en minder bestrating) in hun tuin aanleggen.
 • Bij nieuwbouw aandacht voor:
 • Een goede balans tussen stenen en groen en het behoud van het dorpse karakter.
 • Levensloopbestendige woningen voor kleine huishoudens.
 • Woningen voor ouderen, zoveel mogelijk in of dichtbij bij de dorpcentra.
 • Kangoeroewoningen (zowel bij bestaande bouw als bij nieuwbouw).
 • Bevorderen van doorstroming vanuit de sociale huurwoningen door de bouw van betaalbare huur- en koopwoningen voor inwoners met een midden inkomen.
 • Duurzame en energieneutrale woningen, zonder gas (‘all-electric’).
 • Bij de bouw van appartementen is er voorkeur voor parkeerplaatsen ónder het gebouw.
 • In de kleine kernen naar behoefte bouwen en steun geven aan bouw van woningen in eigen beheer.
 • Meewerken aan het herbestemmen/ splitsen van grotere woonpanden c.q. leegstaand vastgoed tot kleinere wooneenheden, die bijvoorbeeld geschikt zijn voor jongeren, starters en ouderen.
 • Het bedrijventerrein Ambachtsweg is een geschikte locatie voor toekomstige woningbouw in Malden.
 • Nauwlettend volgen van de uitvoeringsprogramma’s Heumen- Noord, Werklandschap en Schoonenburg te Overasselt en de bouw van de geplande woningen in Nederasselt (o.a. vaststelling van de huurafspraak).

Openbare ruimte

 • De openbare ruimte moet voor iedereen toegankelijk zijn en duurzaam zijn ingericht.
 • Op een verantwoorde wijze komen tot toegankelijke, gezellige, gezonde en veilige dorpscentra.
 • Verbeteren van onderhoud bestrating en plantsoenen, zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.
 • Steun aan initiatieven waarbij inwoners, scholen en verenigingen het openbare groen onderhouden. Dit met oog op bewustwording van hun rol in de eigen leefomgeving en ter bevordering van sociale contacten.
 • Meer ontmoetingsplaatsen creëren in de openbare ruimte, zoals een kinderboerderij en avonturenbos.
 • DGH staat achter een forse kwaliteitsimpuls voor het centrum van Malden, dit ter vergroting van de gezelligheid / levendigheid. Bijvoorbeeld door steun aan meer “events” (zoals een kerstmarkt en winterijsbaan) en concentratie van zo veel mogelijk horeca op het Kerkplein.
 • Blijven streven naar een betere verbinding tussen het Winkelcentrum en het Kerkplein in Malden.
 • In het winkelcentrum Malden moet een openbaar en rolstoeltoegankelijk toilet komen.

Parkeren

 • Handhaven van het gratis parkeren in de gemeente.
 • Fiets en thuisbrengservice van de winkeliers zijn leidend; een gezonde schaarste aan parkeerplaatsen is daarom voor DGH acceptabel; bij voorkeur geen parkeerplaatsen in het Kroonwijkplantsoen.
 • Bestaande parkeerplaatsen beter benutten door het instellen van een duidelijk aangegeven parkeerroute.
 • Meer openbare oplaadpalen voor elektrische auto’s ook buiten het centrumgebied.
 •  

4. Mobiliteit

Goede en veilige verbindingen

 • Zorg dragen voor goede en veilige verbindingen tussen de gemeentelijke kernen en de stad Nijmegen.
 • Vergroten bewustwording weggebruikers van de snelheidslimiet in de bebouwde kom en indien nodig invoering van snelheidsbeperkende maatregelen (waar nodig in overleg met de provincie).
 • Aanpakken knelpunten in het verkeer met oog op verkeersveiligheid, lawaai en luchtkwaliteit (fijnstof):
 • Malden: Beperken doorgaand verkeer op de Rijksweg. Bijvoorbeeld. door een spits-verbod voor niet lokaal verkeer, snelheids beperkende maatregelen in het centrum en zo mogelijk een transferium langs de A73 bij Heumen.
 • Verbetering doorstroom en verkeersveiligheid voor fietsers bij de rotonde Rijksweg / Droogsestraat
 • Onderzoek naar de mogelijkheid en perspectief voor overname van de Rijksweg door de gemeente, indien de provincie niet meewerkt aan het oplossen van bovengenoemde knelpunten.
 • Heumen: Aanpakken van het sluipverkeer en het verbeteren van de verkeersveiligheid op de Looistraat (dit vooral met het oog op het aanwezige landbouwverkeer).
 • Overasselt: Toezien op een betere handhaving van de verkeerssituatie op de Hoogstraat in Overasselt, dit met oog op de rijsnelheid en het parkeren op de stoep, waar geen parkeervakken zijn gerealiseerd.
 • Nederasselt: Een betere afstemming van het fietsverkeer van en naar Grave op het overige verkeer.
 • Toezien op een betere handhaving van de verkeerssituatie op de Broekstraat en de Maasdijk.
 • Verbeteren voetgangersoversteek Kerklaantje / Broekstraat met oog op het bereiken van de bushalte.

Fietsen en wandelen

 • Mensen die in een straal van 15-20 km wonen, werken en recreëren, stimuleren vaker te fietsen of lopen. Dit met oog op het milieu en de gezondheid. Hiertoe zorg dragen voor voldoende, goed onderhouden en veilige fiets- en wandelroutes. Denk hierbij aan het blad- en sneeuwvrij houden, het verwijderen van verticale obstakels en het opvullen van wegbermen langs fietsstroken.
 • Het realiseren van een fietsverbinding tussen Hoogenhof en de Hoge Brug (zo dicht mogelijk langs de oostzijde van het Maas-Waalkanaal) en een wandelpad langs het fietspad naar het zweefvliegveld.
 • Scan van de fietsinfrastructuur op de geschiktheid voor e-bikers en aansluiting op het regionaal e-bike netwerk Maas en Waal.

Openbaar Vervoer

 • Bewaken kwaliteit dienstverlening van het OV, Vervoer op Maat, het WMO-vervoer en de buurtbus.
 • Aanleg transferium bij de A73 bij Heumen met een goede en schone OV-snelverbinding naar Nijmegen.
 • Een tegemoetkoming in de kosten voor minima onder de groep ouderen die gebruik maken van het busvervoer in de regio, dit met het doel sociale contacten te vergroten.

5. Buitengebied en recreatie

Plattelandsontwikkeling

 • Een uitrol van glasvezel in de hele gemeente met oog op hoogwaardig internet voor al onze inwoners.
 • Support verlenen aan opruimen van asbesthoudende daken (met name) in het buitengebied.

Landschap, natuur en groen

 • Het is belangrijk ons zeer diverse en landschappelijk waardevolle buitengebied, welke deel uit maakt van een groter aaneensluitend natuurlijk gebied, goed te bewaken, dit samen met de omringende gemeentes.
 • Geen windturbines in de uiterwaarden of natuurgebied.
 • Geen verdere uitbreiding van boomkap in het Vennengebied.

Recreatie en toerisme

 • Het promoten van onze landschappelijke en natuurlijke omgeving, aangezien dit zich uitstekend leent als recreatieve pleisterplaats voor passanten per auto, fietsers, wandelaars en sporters.
 • Steun aan het plan ‘Heumen aan het water’ (incl. de verplaatsing van de jachthaven).

6. Werken en ondernemen

Werk en uitkering

 • Toezien op een goede uitvoering van het aan passend werk helpen van uitkeringsgerechtigden.
 • Langdurig uitkeringsgerechtigden leveren een tegenprestatie die leidt tot een vergroting van de leefbaarheid en sociale cohesie, zoals het toegankelijk houden van de openbare ruimte voor ouderen.

Werken in het buitengebied

 • Agrariërs ruimte geven om alternatieve bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen, passend binnen het karakter van het gebied. Denk aan een mogelijke inzet qua natuurbeheer en het bijdragen aan de toeristische ontwikkeling van de gemeente (zoals een boerencamping).
 • Geen megastallen en geen schaliegaswinning binnen de gemeentegrenzen.

Ondernemers en lokaal bedrijfsleven

 • De vele ondernemers in onze gemeente zorgen voor dynamiek en dragen in belangrijke mate bij aan de werkgelegenheid. Ook bij de uitvoering van de Participatiewet geven ze mensen met een beperking een plek in hun bedrijf. DGH vindt daarom een goed contact tussen de gemeente en het bedrijfsleven van grote waarde en wil dat de ondernemers waar mogelijk door de gemeente gefaciliteerd worden.
 • DGH ziet graag dat onze ondernemers zoveel mogelijk maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Bij aanbesteding van projecten door de gemeente moet worden geprobeerd dit zoveel mogelijk aan lokale of regionale bedrijven te gunnen. Dat is duurzaam en goed voor de lokale en regionale werkgelegenheid.
 • ZZP-ers en starters ondersteunen door het faciliteren van een trefcenter en (net)werkplek.

7. Openbare orde en veiligheid

Preventie en ondersteuning

 • Een stimulerende en informatieve rol vanuit de gemeente ter preventie van inbraak.
 • Cameratoezicht bij toegangswegen (waarbij de verkregen data niet langdurig wordt bewaard).
 • Ondersteuning aan lokale initiatieven zoals de buurt-WhatsApp.

Eigen bijdrage

 • Mensen aanmoedigen actief mee te werken aan de veiligheid van de eigen woon- en leefomgeving. Bijvoorbeeld door het vrijhouden van trottoirs en paden, het aanbrengen van verlichting op donkere privé plaatsen, een oogje in het zeil houden en het aanspreken van anderen op niet wenselijk gedrag.

Overlast

 • Bestrijden van overlast (van welke aard dan ook), in nauwe samenwerking met betrokken partijen, zoals gemeente, politie, omwonenden en de dorps- of wijkraad.
 • Ondersteunen aanpak jongerenoverlast JOSH en buurtbemiddeling.

Hart-veilig

 • Het hart-veilig maken en houden van de inwoners van de gemeente door steun aan de verspreiding en onderhoud van AED’s en het opleidingen van vrijwilligers.

Brandweerzorg

 • Een goede Brandweerzorg is van groot belang voor noodsituaties en veiligheid van onze inwoners.
 • Inzetten op preventie, door voorlichting en het verspreiden van rook- en koolstofmonoxidemelders.
 • Steun aan initiatieven om meer brandweervrijwilligers te krijgen.

8. Duurzaamheid

Voorlichting, stimulatie & milieueducatie

 • Ons milieu is zowel de verantwoordelijkheid van de gemeente als van de inwoners.
 • Een faciliterende, stimulerende rol voor de gemeente als het gaat om goede voorlichting over duurzaamheid om inwoners en bedrijven die bereid zijn energiezuinig te handelen een zetje te geven.
 • Natuur en Milieueducatie op de basisscholen. Gedragsbepaling begint namelijk bij de jeugd.
 • Duurzame initiatieven van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties ondersteunen.

Voorbeeldrol

 • De gemeente geeft het goede voorbeeld door op een verstandige wijze energiebesparende en duurzaamheids bevorderende maatregelen bij de gemeente zelf in te voeren. Zij koopt bovendien zoveel mogelijk maatschappelijk en duurzaam in.
 • Stimuleren van energiebesparende maatregelen door de dorpshuizen en sportaccommodaties, zowel vanuit het oogpunt van het milieu als de exploitatie.

Duurzame energie

 • De in de ‘Routekaart Klimaatneutraal Heumen 2050’afgesproken doelstellingen t.a.v. de winning van duurzame energie zoveel mogelijk invullen met zonne-energie. Alleen als het, gelet op de doelstellingen, niet anders kan ook met wind-energie, dit vanwege de nadelige effecten van windturbines zoals geluid en slagschaduw en de negatieve impact op het landschap. DGH is van mening dat de winning van windenergie veel efficiénter is op zee.
 • Windturbines enkel bij voldoende draagvlak en niet bij woonwijken, in uiterwaarden of natuurgebieden.
 • Aansluiting zoeken bij duurzame particuliere energiewinningsinitiatieven (duurzaamheidscollectieven).
 • Inwoners van de gemeente moeten laagdrempelig en eenvoudig zelf zonne-energie kunnen gaan winnen. Daarom steun aan het DGH-initiatief ‘Zonnepanelen voor iedereen’. Zo worden de mensen bovendien deels zelfvoorzienend in hun energiebehoefte.
 • Onderzoek naar de effectiviteit van andere alternatieve energiebronnen zoals waterkrachtwinning bij de stuw in Grave, de inzet van warmtepompen en de inzet van biogas vergistingsinstallaties.

Luchtkwaliteit en geluidsoverlast

 • Het verkeer op de A73 en de Rijksweg zorgt voor geluidsoverlast en fijnstofuitstoot. Het is met oog op onze gezondheid van belang dit met regelmaat te toetsen en waar nodig maatregelen te nemen.
 • Slechte luchtkwaliteit is een gemeente-overschrijdend probleem. Overleg met de provincie is daarom noodzakelijk. Lokaal steken we in op het omlaag brengen van het aantal autokilometers in onze gemeente.
 • Houtstook ontmoedigen bij mist en windstil weer door voorlichting.

Afvalscheiding en milieustraat

 • Met oog op hergebruik van producten en grondstoffen moeten onze inwoners hun afval gemakkelijk gescheiden kunnen aanbieden. Daarom houden we vast aan de openstelling van de Maldense milieustraat.

Biodiversiteit en bestrijding

 • Met oog op insecten en bijen, willen we meer bloemrijke wegbermen.
 • Meer maatregelen om het zwerfafval in te perken en aan te pakken.
 • Geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van het openbaar groen.
 • Aanscherping van het beleid ter bestrijding van schadelijke planten-exoten.

9. Bestuur & financiën

Bestuur

 • Het is belangrijk dat onze inwoners invloed hebben op hun directe leefomgeving, het bestuur moet daarom dicht bij de mensen staan.
 • DGH wil de kwaliteit van het functioneren van het gemeentebestuur (raad, college en ondersteunende ambtenaren) verbeteren en de kloof met de burger verder verkleinen, door:
 • Aandachtig te luisteren naar geluiden uit de bevolking.
 • Betrouwbaarheid en transparantie van bestuur.
 • Dienstbaar aan inwoners en lokaal bedrijfsleven.
 • Waarnodig regelgeving aanpassen / vereenvoudigen.
 • Het streven naar een goede gemeentelijke dienstverlening tegen aanvaardbare kosten.
 • Het blijvend voeren van een solide en verantwoord financieel beleid.
 • Waar mogelijk burgerparticipatie, direct of via dorpsraden en wijkplatforms.
 • Bij elk coalitievoorstel aangeven welke meerwaarde dit heeft voor de inwoners.

Gemeentelijke oriëntatie en samenwerking

 • Het Rijk en de Provincie dringen steeds meer aan op een samenvoeging van gemeentes. DGH vindt het belangrijk dat onze inwoners invloed hebben op hun directe leefomgeving via korte lijnen en is daarom voorstander van het zelfstandig blijven van de gemeente. Kwaliteit en betaalbaarheid van de gemeentelijke dienstverlening zijn daarbij belangrijke criteria.
 • Mocht het uiteindelijk toch tot een herindeling komen, dan dient er een raadpleging per dorp te komen.
 • Samenwerken met andere gemeenten in de regio waar het voordelen oplevert voor onze inwoners en de gemeentelijke of regionale organisatie.
 • DGH wil verdere samenwerking zoeken met lokale vrijwillige expertise-inwonerpanels.Init

Burgerparticipatie, dorpsraden en wijkplatforms

 • DGH wil dat burgerparticipatie een vast onderdeel wordt bij nieuw beleid.
 • Inwoners betrekken bij gemeentelijke aanbestedingen (dit mbt het opstellen van specificaties en criteria).
 • Steun aan en soepele houding naar initiatieven vanuit de inwoners, dorpsraden en wijkplatforms. Financiële steun middels het “Ïnitiatieven of Vonkjes”- budget.
 • Bij burgerinitiatieven ruimte bieden om te kunnen experimenteren, indien het initiatief hierom vraagt.
 • Dorpsraden en wijkplatforms, waar nodig, versterken en faciliteren met oog op het verbeteren van de sociale samenhang en leefbaarheid en het signaleren van knelpunten in de wijken en kernen; inzet van leefbaarheidscoach (opbouwwerker), die overleg onderling en met de gemeente faciliteert.

Financiën

 • De economie lijkt weer voorzichtig uit de crisis te komen. Na een coalitieperiode waarin vele lastige keuzes gemaakt zijn, zal er ook in de komende jaren nog steeds behoedzaam moeten worden omgegaan met gemeenschapsgeld. Het blijvend voeren van een solide financieel beleid staat daarom voorop.
 • Door dit beleid is er ruimte ontstaan om het huidige subsidiebeleid tegen het licht houden en te kijken op welke wijze de gemeente in financiële zin, direct of indirect, kan bijdragen om met name voorzieningen te versterken, teneinde de leefbaarheid en sociale samenhang te bevorderen.
 • Een strenge controle op misbruik van gemeentelijke gelden en sociale voorzieningen blijft van belang.
 • De onroerend zaak belasting (OZB) de komende 4 jaren gelijk houden.
top
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.